Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι σπουδαστές του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου, όπως όλοι οι σπουδαστές των ΤΕΙ, στα πλαίσια των σπουδών τους υποχρεούνται να διενεργήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους. Η Π.Α. είναι βασικό στοιχείο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών (βλ άρθρ. 24 Ν.1404/83 «Για τη δομή και λειτουργία των ΤΕΙ») . Η οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του ΤΕΙ προβλέπεται με το Π.Δ. 174/85 (Φ.Ε.Κ. 59/Α΄/29-03-1985) και διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με την κοινή απόφαση Ε5/ 1797/20-3-86 (Φ.Ε.Κ. 183/ τ.Β΄14-4-86), όπως τροποποιήθηκε με την Ε5 4825/16-6-86 (Φ.Ε.Κ. 453/τΒ΄16-07-86) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.

·   Η διάρκειά της καθορίστηκε σε 24 εβδομάδες (Π.Δ.174/ 85).

·   Ορίζεται 5 μελής Επιτροπή Π.Α από 3 μέλη Ε.Π και 2 εκπροσώπους σπουδαστών και καθιερώνεται ο τρόπος εποπτείας και αξιολόγησης της Π.Α. (άρθρ.4 &5 Π.Δ.174/85 ).

          Πρακτική άσκηση μπορούν να πραγματοποιήσουν οι σπουδαστές του Τμήματος σε οποιοδήποτε πλαίσιο Δημόσιο ή Ιδιωτικό αρκεί:

1.Σε ότι αφορά τον Δημόσιο Τομέα οι διαδικασίες αναφέρονται στο αρθρο iστο κεφάλαιο που ακολουθεί Ρυθμίσεις Αποζημίωσης.

2.Στον ιδιωτικό τομέα η κλινική να έχει τις απαιτούμενες κλινικές που ορίζονται στο περίγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματος.

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Ν. 1351/83 για την "Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις", το άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ 174/85, την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/1797/20-3-86 (Φ.Ε.Κ.183 τα. Β΄/14-4-86), την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/4825/16-6-86 (Φ.Ε.Κ.453 τ. Β΄/16-6-86) η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών αμείβεται και η αποζημίωση των ασκουμένων ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ακόμη αναφέρεται υποχρέωση του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στην απασχόληση ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

i) Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμοί, τα ΝΠΔΔ, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82 "Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κλπ, έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο Επάγγελμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί κατά την διάρκεια της ΠΑ εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισης τους, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν αποκτούν άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.

Για περίπτωση Δημόσιων ή Δημοτικών Επιχειρήσεων

Ο σπουδαστής αμείβεται :

·         Αν υπάρχει στον προϋπολογισμό τους πρόβλέψη κονδυλίου για    κάλυψη ΠΑ Σπουδαστών και

·         Το ύψος της αμοιβής ποικίλει κατά περίπτωση.

ii) Η αποζημίωση των σπουδαστών οι οποίοι πραγματοποιούν ΠΑ, ορίζεται ίση με το Βασικό μισθό του κατωτέρου βαθμού της κατηγορίας Μ.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά. Οι σπουδαστές αυτοί, κατά την διάρκεια της άσκησής τους ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α., μόνο για περιπτώσεις ατυχήματος και ασθενείας.

iii) Οι ασφαλιστικές εισφορές και αποζημίωση των σπουδαστών του προηγουμένου εδαφίου βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης και καταβάλλονται, ύστερα από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας απασχόλησης.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ Π.Α.

Οι σπουδαστές ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για περιπτώσεις Ατυχήματος.

·   η εισφορά είναι 1% του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.

·   δεν δίδονται δώρα, επίδομα κανονικής Άδειας

·   δεν αποκτάται δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Για να ξεκινήσουν οι σπουδαστές του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου πρακτική άσκηση θα πρέπει:

1.Να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της θεωρητικής κατάρτισης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

2.Να επικοινωνήσει με το πλαίσιο-πλαίσια που επιθυμεί να κάνει πρακτική άσκηση, ώστε να διασφαλίσει προφορικά την έγκριση του πλαισίου

3.Να υποβάλλει αίτηση (έντυπο Ε1) στον ιστότοπο του ΤΕΙ Ηπείρου dasta.teiep.gr

4.Να εγκρίνει το τμήμα την αίτηση του σπουδαστή ηλεκτρονικά, Ε2 (έγκριση πρακτικής) προκειμένου να ξεκινήσει την πρακτική άσκηση και στη συνέχεια το πλαίσιο αποδέχεται τον σπουδαστή επίσης ηλεκτρονικά Ε3 (αποδοχή φοιτητή) το τμήμα τοποθετεί τους σπουδαστές με το εντυπο Ε4 (έγκριση τοποθέτησης) και στη συνέχεια υπογράφονται τρείς συμβάσεις Ε5 από την Προϊσταμένη του Τμήματος και στέλνονται στους σπουδαστές για να υπογραφούν αντιστοίχως από τους ίδιους και από το πλαίσιο.

5.Αφού υπογράφουν και οι τρείς συμβάσεις Ε5, οι σπουδαστές στο πρώτο τρίμηνο επιστρέφουν στο ΤΕΙ υπογεγραμμένη τη μία από τις τρείς συμβάσεις, η δεύτερη σύμβαση μένει στο πλαίσιο και η τρίτη στον σπουδαστή.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τα παρακάτω κατατίθενται προσωπικά από τον/η σπουδαστή/τρια στη γραμματεία του Τμήματος την ημέρα που καταθέτουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για τη λήψη του πτυχίου τους.

1.το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρώνεται, εκτυπώνεται και σφραγίζεται από τον φορέα για το σύνολο 24 εβδομάδων πρακτικής άσκησης.

2.τη βεβαίωση του νοσοκομείου για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης

3.προαιρετικά, τη βεβαίωση εργοδότη από το ΙΚΑ, (ενδέχεται να εκδοθεί απο το ΙΚΑ μετα απο ενα εξαμηνο).

 

ERASMUS- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το ΤΕΙ Ηπείρου μεσω του προγράμματος ERASMUS χρηματοδοτεί σπουδαστές όλων των τμημάτων που επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. (http://erasmus.teiep.gr/). Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Τμηματικό Υπεύθυνο του Προγράμματος Erasmus, Δρ. Στέφανο Μαντζούκα (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Προεδρικο Διαταγμα 174/85 (Φ.Ε.Κ. 59/Α΄/29-03-1985)

2.Προεδρικο Διαταγμα 483/84 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄/13-11-1984)

3.Έντυπα Πρακτικής Άσκησης (αρχείο .zip)

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

4 χλμ Εθνικής Oδού Ιωαννίνων Αθηνών
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Γραφείο Πρακτικής άσκησης Σ.Ε.Υ.Π

Μάντη Ειρήνη

455 00, Ιωάννινα

Τηλέφωνο: 26510 50785 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

                                          

 

                  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΡΟΣΒΑΣΗ |  ΧΑΡΤΗΣ | ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

 

 

 

 

© T.E.I. Ηπείρου | Τμήμα Νοσηλευτικής | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050771, 2651050770 |email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Πρακτική - Δ.Α.Σ.Τ.Α