Πρακτική Άσκηση

VIDEO για εγγραφή στο ΔΑΣΤΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΕΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΑΣΤΑ

 

ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

VIDEO με ημερίδα "Διαχείριση Αιχμηρών Αντικειμένων και Πλύσιμο Χεριών" και νομοθεσία με "Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχ−
μηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα"

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι σπουδαστές του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου, όπως όλοι οι σπουδαστές των ΤΕΙ, στα πλαίσια των σπουδών τους υποχρεούνται να διενεργήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους. Η Π.Α. είναι βασικό στοιχείο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών (βλ άρθρ. 24 Ν.1404/83 «Για τη δομή και λειτουργία των ΤΕΙ») . Η οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του ΤΕΙ προβλέπεται με το Π.Δ. 174/85 (Φ.Ε.Κ. 59/Α΄/29-03-1985) καιδιενεργείταισύμφωναμε τα προβλεπόμενα με την κοινή απόφαση Ε5/ 1797/20-3-86 (Φ.Ε.Κ. 183/ τ.Β΄14-4-86), όπως τροποποιήθηκε με την Ε5 4825/16-6-86 (Φ.Ε.Κ. 453/τΒ΄16-07-86) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε5/4942/12-09-89 και την αριθ.3η/19-02-2016 Απόφαση της Σ.Ε.Υ.Π του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου οι προϋποθέσεις για έναρξη της Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Νοσηλευτικής είναι οι ακόλουθες:

Α) Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και το Ζ΄ εξάμηνο σπουδών.

Β) Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει με επιτυχία τα 2/3 το συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Γ) Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα πρέπει να μην χρωστάνε περισσότερο από ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (δηλαδή μόνο δυο Νοσηλευτικά μαθήματα).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Για να ξεκινήσουν οι σπουδαστές του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου πρακτική άσκηση θα πρέπει:

1. Να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της θεωρητικής κατάρτισης σύμφωνα με τις παραπάνω προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

2. Να ελέγξει τον παραπάνω Κατάλογο με Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου και αν πρόκειται να κάνει την Πρακτική Άσκηση εκτός Ιωαννίνων να επικοινωνήσει με τον φορέα (Νοσοκομείο) που επιθυμεί να κάνει πρακτική άσκηση, ώστε να διασφαλίσει προφορικά την έγκριση του πλαισίου

3. Να υποβάλλει αίτηση (έντυπο Ε1) στον ιστότοπο του ΤΕΙ Ηπείρου dasta.teiep.gr

4. i) Να εγκρίνει το τμήμα την αίτηση του σπουδαστή ηλεκτρονικά, Ε2 (έγκριση πρακτικής) προκειμένου να ξεκινήσει την πρακτική άσκηση και στη συνέχεια ii) ο φορέας (Νοσοκομείο) αποδέχεται τον φοιτητή επίσης ηλεκτρονικά μέσω ΔΑΣΤΑ με την έκδοση Ε3 (αποδοχή φοιτητή), iii) το τμήμα τοποθετεί τους φοιτητές με το έντυπο Ε4 (έγκριση τοποθέτησης) και iv) στη συνέχεια υπογράφονται τρείς συμβάσεις Ε5 από την Προϊσταμένη του Τμήματος και στέλνονταιστους φοιτητές για να υπογραφούν αντιστοίχως από τους ίδιους και από τον φορέα (Νοσοκομείο).

5. Αφού υπογράφουν και οι τρείς συμβάσεις Ε5, οι φοιτητές στο πρώτο τρίμηνο επιστρέφουν στο ΤΕΙ υπογεγραμμένη τη μία από τις τρείς συμβάσεις, η δεύτερη σύμβαση μένει στο φορέα (Νοσοκομείο) και η τρίτη στον φοιτητή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας ως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού κώδικα μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή, ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία νέας θέσης, για τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου πρακτικής άσκησης. (Π.Δ. 169/1985, κεφ. 2, αρ. 5, παρ. 3)

 .

Ο/Η φοιτητής/τρια που τοποθετείται από το Τμήμα του σε θέση πρακτικής άσκησης του Δημοσίου Τομέα και δεν παρουσιάζεται το αργότερο εντός 10 ημερών από την έναρξη του προγράμματος της πρακτικής άσκησης, αποκλείεται από τη θέση αυτή, η οποία αποδεσμεύεται και μπορεί να διατεθεί για κάλυψη άλλων αναγκών. Ο σπουδαστής αυτός κάνει πια πρακτική άσκηση, εφόσον θέλει, στο δημόσιο τομέα, με την έναρξη της επόμενης περιόδου. Ε5/3196/14-05-87

Ε-ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΔΑΣΤΑ)

Η μορφή και το περιεχόμενο του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών στο επάγγελμα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λεπτομέρειες για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στο επάγγελμα ρυθμίζονται στους εσωτερικούς κανονισμούς των Τ.Ε.Ι. (Π.Δ. 174/85, άρθρο 6)

Είναι απαραίτητη η τήρηση βιβλίου πρακτικής άσκησης από τους ασκούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, αρθρου 5 του Π.Δ. 174/85.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για την αξιολόγηση των φοιτητών πρακτικής άσκησης χρησιμοποίει ηλεκτρονικό βιβλίο (e-βιβλιο) μέσω του προγράμματος ΔΑΣΤΑ και είναι απαραίτητη η τήρηση του. Στην έναρξη της Πρακτικής Άσκησης (1η εβδομάδα πρακτικής) ο φοιτητής πρέπει:

  1. να συμπληρώσει σε συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή και τον φορέα το "Προσωπικό Πλάνο Φοιτητή",
  2. να συμπληρώνει κάθε εβδομάδα τα "Εβδομαδιαία Φύλλα Πρακτικής Άσκησης" με όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διενεργεί στην πρακτική άσκηση (που πρέπει να είναι σύμφωνα με το Προσωπικό πλάνο) - οι συνολικές εβδομάδες που πρέπει να συμπληρώσετε στα "Εβδομαδιαία Φύλλα Πρακτικής Άσκησης" είναι 27
  3. να συμπληρώσει με τη λήξη του 3ου μήνα πρακτικής άσκησης την "Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου"
  4. να συμπληρώσει με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης: α) την "Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης" και "Τελική Έκθεση Προόδου"

Ο Φορέας πρέπει κάθε εβδομάδα στα "Εβδομαδιαία Φύλλα Πρακτικής Άσκησης" να προσθέτει σχόλια και να αξιολογεί κατά πόσο ο φοιτητής έχει κάνει όσα γράφει και αν τα έκανε επιτυχημένα ή όχι.

Ο Επόπτης Καθηγητής πρέπει κάθε εβδομάδα στα "Εβδομαδιαία Φύλλα Πρακτικής Άσκησης" να προσθέτει σχόλια και να αξιολογεί κατά πόσο ο φοιτητής ακολουθεί το Προσωπικό πλάνο, αν όσες εκπαιδευτικές κλινικές δραστηριότητες πραγματοποιεί είναι ικανοποιητικά και τι περαιτέρω πρέπει να κάνει για να ολοκληρωθεί επιτυχώς το Προσωπικό πλάνο και η Πρακτική Άσκηση. Ο Επόπτης Καθηγητής είναι εκείνος που ολοκληρώνει και επιβεβαιώνει το e-βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης από τον φοιτητή.

Ο φοιτητής πρέπει να ακολουθεί το Προσωπικό πλάνο, να συνεργάζεται με τον Φορέα και Επόπτη Καθηγητή και να λαμβάνει υπόψη στην πρακτική άσκηση του τις προτάσεις του Φορέα και Επόπτη Καθηγητή, όπως αυτές αναγράφονται ανά εβδομάδα στα "Εβδομαδιαία Φύλλα Πρακτικής Άσκησης".

ΑΔΕΙΕΣ

Ι) (κανονική άδεια) Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρίζονται στο Βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον Επόπτη Εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος. (άρθρο 5, Π.Δ. 174/85). 

ΙΙ) (άδεια αργιών) Οι υποχρεωτικές αργίες για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. είναι εκείνες που έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τον Ν. 1157/1981, άρθρο 1, παρ. 11.

ΙΙΙ) (άδεια για εξετάσεις) Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 που αναφέρει ότι "ο ασκούμενος στο χώρο της εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας ως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας" και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του Κώδικά Δημοσίων Πολιτικών και Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 3528/2007) όπως αντικαταστήθηκε από την παρ. 1 άρθρο 5, Ν. 4210/2013 αναφέρεται ότι:

"1. Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.

2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας".

Άρα οι φοιτητές που κάνουν Πρακτική Άσκηση δικαιούνται συνολικά 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά άδεια για συμμετοχή στις εξετάσεις με την προϋπόθεση ότι με την επιστροφή στο Φορέα Πρακτικής Άσκησης θα προσκομίσουν βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις

IV) (αναρρωτική άδεια) Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 4210/2013 που αναφέρει ότι "βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος. Δυο εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου" και σύμφωνα με άρθρο 2, παρ. 3 του Ν. 4210/2013 αναφέρεται ότι "αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για επτά (7) ημερών τουλάχιστο ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης" και κατ' αναλογία προς την εξαμηνιαία πρακτική άσκηση οι φοιτητές δικαιούνται αναρρωτική άδεια συνολικά τέσσερες (4) ημέρες κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης, από αυτές τις τέσσερες (4) ημέρες η μια (1) ημέρα μπορεί να χορηγηθεί στο φοιτητή με υπέυθυνη δήλωση που θα συμπληρώσει ο ίδιος ο φοιτητής, οι υπόλοπες τρεις (3) θα πρέπει να υπάρχει γνωμάτευση θεράποντος ιατρού. Αναρρωτική άδεια περισσότερη από τέσσερες (4) ημέρες μπορεί να χορηγηθεί μόνο με βάσει γνωμάτευσης απο Διευθυντή κλινικής Δημοσίου Νοσοκομείου και με την προϋπόθεση οτι πρόκειται να μείνει νοσηλευόμενος ο φοιτητής για περισσότερες από 4 ημέρες στην κλινική.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 'Η ΔΗΜΟΣΙΟ

Στους σπουδαστές των ΤΕΙ, εφόσον εργάζονται στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή του επιμορφωτικού σεμιναρίου που παρακολουθούν κατά περίπτωση, παρέχονται από τον εργοδότη τους διευκολύνσεις για την εξυπηρέτησή τους τόσο στην παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων όσο και στην προετοιμασία και συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Οι διευκολύνσεις παρέχονται στους δικαιούχους σπουδαστές για διάστημα ίσο προς την κανονική διάρκεια σπουδών προσαυξημένη κατά το ήμισυ και ορίζονται από το Π.Δ. 483/1984, άρθρο 2 και άρθρο 3.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Ν. 1351/83 για την "Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις",το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 174/85, την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/1797/20-3-86, την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/4825/16-6-86 η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών αμείβεταικαι η αποζημίωση των ασκουμένων ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ακόμη αναφέρεται υποχρέωση του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στην απασχόληση ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

i) Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμοί, τα ΝΠΔΔ, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82 "Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κλπ, έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο Επάγγελμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί κατά την διάρκεια της ΠΑ εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισης τους, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν αποκτούν άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.

Για περίπτωση Δημόσιων ή Δημοτικών Επιχειρήσεων

Ο σπουδαστής αμείβεται:

· Αν υπάρχει στον προϋπολογισμό τους πρόβλέψηκονδυλίου για κάλυψη ΠΑ Σπουδαστών και

· Το ύψος της αμοιβής ποικίλει κατά περίπτωση.

ii) Η αποζημίωση των σπουδαστών οι οποίοι πραγματοποιούν ΠΑ, ορίζεται ίση με το Βασικό μισθό του κατωτέρου βαθμού της κατηγορίας Μ.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά. Οι σπουδαστές αυτοί, κατά την διάρκεια της άσκησής τους ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α., μόνο για περιπτώσεις ατυχήματος και ασθενείας.

iii) Οι ασφαλιστικές εισφορές και αποζημίωση των σπουδαστών του προηγουμένου εδαφίου βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης και καταβάλλονται, ύστερα από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας απασχόλησης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύμφωνα με το ΠΔ 185/84 (ΦΕΚ Α, 61), παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στους σπουδαστές των ΤΕΙ. Με την ΚΥΑ Ε5/1303/03-03-86 (ΦΕΚ Β, 168/86), οι σπουδαστές ΤΕΙ, κατά το χρόνο πρακτικής τους άσκησης σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και σε Υπηρεσίες του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ κατά του κινδύνου του ατυχήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον ασκούμενο σπουδαστή. Για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνο κατά του κινδύνου ατυχήματος, οι ασφαλιστικές εισφορές (1%) από 01-01-05 θα υπολογίζονται επί του νέου τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης (επί ημερήσιου μισθού από 34,47 – 37,36 ευρώ, το τεκμαρτό ημερομίσθιο είναι 35,60 ευρώ) (Εγκύκλιος του ΙΚΑ 22/2005)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τα παρακάτωκατατίθενται προσωπικά από τον/η σπουδαστή/τριαστη γραμματεία του Τμήματος την ημέρα που καταθέτουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για τη λήψη του πτυχίου τους.

1. το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρώνεται, εκτυπώνεται και σφραγίζεται από τον φορέα για το σύνολο 27 εβδομάδων πρακτικής άσκησης.

2. τη βεβαίωση τουνοσοκομείου για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης

3. προαιρετικά, τη βεβαίωση εργοδότη από το ΙΚΑ, (ενδέχεται να εκδοθεί από το ΙΚΑ μετά από ένα εξάμηνο).

ERASMUS- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το ΤΕΙ Ηπείρου μεσω του προγράμματος ERASMUS χρηματοδοτεί σπουδαστές όλων των τμημάτων που επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. (http://erasmus.teiep.gr/). Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Τμηματικό Υπεύθυνο του Προγράμματος Erasmus, Δρ. Στέφανο Μαντζούκα (smantzoukas@ioa.teiep.gr )

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπέυθυνη Πρακτικής Άσκησης             Γραφείο Πρακτικής Άσκησης              Πρακτικής Άσκησης, ΕΣΠΑ & ΔΑΣΤΑ    

κ. Θεοδώρα Μπακάρα                           κ. Στρατή Αλεξάνδρα                          κ. Σοφία Καρβούνη, κ. Γεώργος Δημακόπουλος, κ. Παρασκευή Αναστασοπούλου

τηλ.: 26510 50776                                 τηλ.: 26810 50036                              τηλ.: 26510 50766 - 65
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                       email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
                           email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                            

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμ. Νοσηλευτικής

4 χλμ Εθνικής Oδού Ιωαννίνων Αθηνών
Σχολή Επιστημών Υγείας

455 00, Ιωάννινα

 

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

Επισκέπτες

Today93
Total2120404
1
Online

     

Φορείς

   

Επικοινωνία

+30 26510-50771
+30 26510-50713
+30 26510-50733 (FAX)
 

4o χιλ. Ε.Ο Ιωαννίνων-Αθηνών
Ιωάννινα, 45500
 
 
email        Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
     NursingApp